НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

 
 
 

Затверджено постановою Правління
Національного банку України
11.10.94 N 169


  

Інструкція
про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків 

Інструкція втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
27 травня 1996 р. N 121)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України 
від 20 січня 1995 року N 14

Додатково див. лист Національного банку України
від 27 березня 1995 року N 242

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Розрахункові, поточні та бюджетні рахунки відкриваються зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку суб'єктам підприємницької діяльності, іншим організаціям та установам незалежно від форм власності /надалі "підприємства"/ на умовах, викладених у цій інструкції та в договорі на відкриття та обслуговування банківського рахунку.

Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку складається за довільною формою i має містити реквізити сторін,номер та вид рахунків, умови відкриття та закриття рахунків, види послуг, що надаються банком, зобов'язання сторін, відповідальність за невиконання зобов'язань, інші положення за домовленістю сторін та умови, за яких договір може бути розірвано.

1.2. Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що здійснюють виробничу, науково-дослідницьку i комерційну діяльність з метою одержання прибутку, володіють або наділені основними та оборотними коштами та мають самостійний баланс.

З розрахункового рахунку здійснюються операції, які забезпечують комерційну та іншу діяльність підприємства /розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками та покупцями продукції, надані та отримані послуги; отримання заробітної плати та сплата обов'язкових платежів за нею; сплата платежів до бюджету та державних фондів; операції, пов'язані з забезпеченням власних соціально-побутових потреб та інші відповідно до статутної діяльності підприємства/.

З розрахункового рахунку здійснюються операції, як правило, пов'язані з забезпеченням основної діяльності.

(абзац 2 пункту 1.2 замінено абзацами 2, 3 в редакції постанови 
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14)

1.4. Підприємствам, що мають філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи не за місцем свого знаходження,та/або знаходяться на окремому балансі, за клопотанням власника основного рахунку i за згодою установи банку, в якій відкривається субрахунок, можуть бути відкриті субрахунки для зарахування виручки та проведення розрахунків за місцем знаходження цих підрозділів.

Субрахунки відкриваються за рішенням установи банку, в якій відкрито основний рахунок підприємства, підписаного керівником та головним бухгалтером установи банку i скріпленого печаткою, з визначенням обсягу та характеру операцій, які можуть виконуватися на цих рахунках. Копії рішень зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(Пункт 1.3. вважати пунктом 1.4 згідно з постановою
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14)

1.3. Поточні рахунки відкриваються організаціям та установам, що не мають ознак, вказаних в абзаці 1 пункту 1.2. цієї інструкції /структурним підрозділам підприємств, розташованим не за їх місцезнаходженням; установам та організаціям, що знаходяться на державному бюджеті, керівники яких не є самостійними розпорядниками коштів, або на ім'я цих керівників; постійним уповноваженим різних громадських фондів; підприємствам, що приїхали на гастролі i т.ін./.

Поточний рахунок призначений для фінансування оперативно-господарських витрат підприємства /виплата заробітної плати та платежів за нею; операції, пов'язані з забезпеченням власних соціально-побутових потреб та інші відповідно до статутної діяльності підприємства/.

(пункт 1.4 вважати пунктом 1.3 та доповнити абзацом 2 згідно з 
постановою Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14)

1.5. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, організаціям, установам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання.

1.6. Розрахунковий, поточний та бюджетний рахунки для зберігання коштів i здійснення всiх видів розрахунків, кредитних та касових операцій відкриваються в установі банку за місцем реєстрації підприємства, або у будь-якому банку України за згодою сторін. Рахунки в установах банків за межами України відкриваються відповідно до встановленого порядку.

1.7. Операції з розрахунковими, поточними та бюджетними рахунками регулюються чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України, цією інструкцією та здійснюються на підставі розрахунково-грошових документів встановлених форм.

1.8. Кожне підприємство може мати тільки один розрахунковий або поточний рахунок. Якщо підприємство має в установах банків депозитні рахунки, то кошти на такі рахунки перераховуються з розрахункового, поточного рахунку цього підприємства i після закінчення строку зберігання повертаються на цей же розрахунковий, поточний рахунок.

1.9. Юридичною адресою власника рахунку вважається адреса, вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки, причому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті.

Про зміну юридичної адреси власник рахунку зобов'язаний в тижневий строк заявити в письмовій формі установі банку, в якій знаходиться його рахунок.

1.10. Усi підприємства та установи банків зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства з питань відкриття рахунків в установах банків та цієї інструкції.

1.11. За порушення вимог,викладених у цій інструкції, установи комерційних банків несуть відповідальність у порядку ст.48 Закону про банки i банківську діяльність.Службові особи комерційних банків, крім цього, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ОФОРМЛЕННЯ ВІДКРИТТЯ РОЗРАХУНКОВИХ, ПОТОЧНИХ ТА БЮДЖЕТНИХ РАХУНКIВ

2.1. Для відкриття рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

2.1.1. Заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером власника рахунку. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, виконуючої обов'язки головного бухгалтера, заява підписується лише керівником.

За бюджетними рахунками надання заяв на відкриття рахунків не вимагається /за винятком депозитних рахунків i поточних рахунків за позабюджетними коштами/,рахунок оформляється при відкритті фінансування з бюджету;

2.1.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію у виконавчому комітеті міської,районної, районної в місті Ради народних депутатів за місцем знаходження підприємства, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

2.1.3. Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства того органу, якому надано таке право чинним законодавством, засвідчену нотаріально чи органом, який видав таке рішення;

2.1.4. Один з примірників належним чином оформленого та затвердженого статуту /положення/ або його копію, засвідчену нотаріально.

(абзац 1 пункту 2.1.4 в редакції  постанови Правління
Національного банку від 20.01.95 р. N 14)

Установа банку, в якій відкриваються рахунки /субрахунки/ ставить відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику статуту /положення/, на якому стоїть відмітка податкової інспекції про реєстрацію підприємства в податкових органах, після чого цей примірник повертається власнику рахунку;

2.1.5. Картку із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка.

2.2. При відкритті субрахунків для філій та інших відособлених підрозділів підприємств подаються такі самі документи цих підрозділів, що i при відкритті рахунків відповідним юридичним особам /крім копії свідоцтва про державну реєстрацію відособленого підрозділу/, а також клопотання цих юридичних осіб про відкриття субрахунку та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що створила відособлений підрозділ.

(пункт 2.2 в редакції  постанови Правління
Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

2.3. Рахунок відкривається з письмового дозволу керівника установи банку на заяві про відкриття рахунку.

2.4. Якщо на момент відкриття рахунку підприємство не має печатки, то до документів додається заява про користування рахунком без печатки до часу її виготовлення, але не більше 60 днів.

2.5. Копія рішення про створення не надається: організаціями орендарів, орендними підприємствами, селянськими /фермерськими/ господарствами, приватними підприємствами, підприємцями /без створення юридичної особи/, установами та організаціями, які знаходяться на державному бюджеті.

2.6. Замість рішення про створення господарськими товариствами, договірними об'єднаннями, товарними біржами,друкованими засобами масової інформації /редакції, видавництва/ установам банку надається нотаріально засвідчена копія установчого договору.

2.7. Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії та громадські організації, релігійні організації /релігійні громади, управління i центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства /місії/, духовні навчальні заклади для відкриття рахунку, крім документів, вказаних в п.п.2.1.1., 2.1.2.,2.1.4., 2.1.5., подають протокол загальних зборів про створення або копію протоколу /витяг з протоколу/, засвідчену нотаріально.

(пункт 2.7 в редакції постанови Правління
Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

2.8. Орендні підприємства, крім документів, вказаних у пп.2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

2.9. Статут для відкриття рахунків в установах банків не надається: повним товариством, командитним товариством, селянським /фермерським/ господарством, підприємцями /без створення юридичної особи/, установами та організаціями, які знаходяться на державному бюджеті.

2.10. Підприємцям, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, розрахунковий та інші рахунки відкриваються на їх ім'я.

Для відкриття рахунку в установу банку надаються: заява про відкриття рахунку, підписана підприємцем; копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця; картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально.

(речення 2 пункту 2.10 в редакції постанови
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

За довіреністю підприємця, засвідченій нотаріально, рахунком підприємця можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті підприємця його права i обов'язки щодо здійснення підприємницької діяльності переходять до його спадкоємців. При цьому рахунок, відкритий на ім'я підприємця, переоформляється на ім'я спадкоємця. Для цього спадкоємець, який у встановленому порядку прийняв спадщину, надає в установу банку: заяву про переоформлення рахунку на своє ім'я; копію свідоцтва про право на спадщину, засвідченого нотаріально; картку із зразком підпису, засвідчену нотаріально.

2.11. Підприємство, що корпоратизується, надає в установу банку для відкриття рахунку заяву, копію свідоцтва про реєстрацію, копію рішення загальних зборів про створення відкритого акціонерного товариства, один з примірників статуту та картку із зразками підписів та відбитком печатки. Надалі, після реєстрації випуску акцій та проведення установчих зборів акціонерне товариство надає установі банку, в якій відкрито розрахунковий чи інший рахунок, копію засвідченого нотаріально установчого договору.

Для забезпечення таких видів діяльності як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на основі договорів /контрактів/ без утворення юридичної особи, в установах банків відкриваються розрахункові рахунки при отриманні заяви про відкриття рахунку; копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально; копії документа про державну реєстрацію такого договору /контракту/, засвідченої нотаріально або органом, що видав свідоцтво про реєстрацію договору /контракту/; рішення учасників договору про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком; картка із зразками підписів та відбитком печатки.

Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору /контракту/.

(пункт 2.11 доповнено абзацами 2 та 3 згідно з постановою
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

2.12. Для відкриття тимчасових розрахункових рахунків господарським товариствам, у т. ч. банкам, для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного фонду, подається заява про відкриття рахунку, підписана одним із засновників, якому загальними зборами засновників доручено оформлення документів з організації товариства та копія установчого договору, засвідчена нотаріально. Після реєстрації зазначених товариств та надання статусу юридичної особи їм відкривається постійний розрахунковий рахунок, для відкриття якого додатково подається заява про відкриття розрахункового рахунку, один з примірників належним чином оформленого статуту, копія свідоцтва про державну реєстрацію, картка із зразками підписів та відбитком печатки, заява /у разі потреби/ про користування рахунком без печатки до її виготовлення.

2.13. Рахунки юридичним та фізичним особам-нерезидентам відкриваються в порядку, передбаченому Національним банком України.

2.14. Для відкриття рахунку представництву юридичної особи-нерезидента подається заява про відкриття рахунку; дозвіл Національного банку України на відкриття рахунку; копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України, засвідчена нотаріально чи органом, що видав свідоцтво про реєстрацію; легалізований витяг з торговельного реєстру країни перебування про реєстрацію підприємства як юридичної особи, чиє представництво засновується в Україні; легалізований статут /положення/ цього підприємства; рішення підприємства про відкриття представництва в Україні; легалізована довіреність на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою; картка із зразками підписів та відбитком печатки.

(пункт 2.14 в редакції постанови Правління
Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

2.15. Для відкриття поточного рахунку представництву іноземного банку надається заява про відкриття рахунку; свідоцтво про реєстрацію у Національному банку України; положення про представництво іноземного банку, погоджене з Національним банком України; легалізована довіреність на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою; картка із зразками підписів та відбитком печатки.

2.16. Для відкриття поточного рахунку посольствам /представництвам/ іноземних держав в установу банку надається заява про відкриття рахунку; посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства /представництва/ на території України; картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України. 

(пункт 2.16 в редакції постанови Правління
Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

2.17.  При відкритті розрахункового, поточного та інших рахунків, банк зобов'язаний повідомити про це податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку в триденний строк. Копія повідомлення залишається в справі про відкриття рахунків. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі,перекладені на українську мову та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна,не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в країнах-членах СНД, а також в Албанії, Алжирі, Болгарії, Угорщині, В'єтнамі, Кореї, Кубі, Монголії, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині та країнах, що утворилися на території колишньої Югославії. Правильність перекладу документів з іноземної на українську мову засвідчується нотаріально.

У разі внесення змін до вказаного переліку країн Національний банк України буде вносити відповідні зміни до Інструкції.

(пункт 2.16 вважати пунктом 2.17 згідно з постановою
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14)

3. КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКОМ ПЕЧАТКИ

3.1. Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають усi юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в установах банків. У картку включаються зразки

підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису платіжних та інших розрахункових документів.

3.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим ним особам.

3.3. Якщо посада головного бухгалтера не передбачена, старші бухгалтери користуються правами головних бухгалтерів, а якщо замість посади головного бухгалтера передбачена посада з іншим найменуванням /начальник фінансового відділу, фінансово-бухгалтерське управління та ін./, власник рахунку робить про це відмітку в картці із зразками підписів та відбитком печатки.

3.4. Особи, що мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів i відбитком печатки при її складанні.Зразок підпису керівника включається в картку обов'язково.

3.5. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису.

3.6. За рахунками юридичних осіб, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

3.7. За рахунками юридичних осіб та їх відособлених підрозділів, у яких не встановлено посаду головного /старшого/ бухгалтера, право другого підпису може бути надано бухгалтеру, рахівнику. У разі відсутності в штаті таких посад керівник надає право другого підпису службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. У такому разі в картці із зразками підписів та відбитком печатки ставиться відмітка про те, що в штаті відсутній рахівник.

3.8. За рахунками юридичних осіб та їх відособлених підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємцями /без створення юридичної особи/ в установу банку подається нотаріально засвідчена картка із зразками підпису тільки власника рахунку.

3.9. У разі відкриття поточного рахунку на ім'я керівника бюджетної організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника, на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку із зразками підписів та відбитку печатки включається тільки зразок підпису керівника. В цьому випадку вищестояща організація, засвідчуючи картку, робить відмітку в графі, що відведена для зазначення посади, прізвища, підписів осіб, що мають право другого підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису. Якщо картка засвідчується нотаріально, то установі банку видається окрема довідка від вищестоящої організації про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису.

3.10. У картку із зразками підписів та відбитком печатки обов'язково включається зразок відбитком наданої підприємствам та їх відособленим підрозділам печатки /гербової чи негербової/. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, "для пакетів", "Для перепусток", не допускається.

3.11. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, відпрацьованістю чи втратою печатки керівник установи банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.

3.12. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищестоящих організацій або печаткою тих організацій, при яких вони знаходяться. У зв'язку з цим у картці із зразками підписів та відбитком печатки у графі "Зразок відбиток печатки" повинен бути проставлений зразок печатки, якою буде користуватися первинна організація добровільного товариства.

3.13. Картка із зразками підписів та відбитком печатки має бути засвідчена. Вона засвідчується підписом керівника чи заступника керівника вищестоящої організації та печаткою вищестоящої організації або нотаріальною конторою, а в населених пунктах, де немає нотаріальних контор,- сільською, селищною, районною, міською Радою народних депутатів.

3.14. У разі заміни чи доповнення хоча б одного підпису в рахунку подається нова картка із зразками підписів на всiх осіб, що мають право першого та другого підпису.

3.15. Якщо картка засвідчена вищестоящою організацією, що знаходиться в іншому місті, то в разі зміни керівника чи головного бухгалтера /службової особи, що виконує обов'язки головного бухгалтера/ юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестояща організація може телеграфом повідомити про це установу банку, причому підпис керівника вищестоящої організації або його заступника засвідчується телеграфом. У цьому випадку нова картка із зразками підписів та відбитком печатки подається протягом 30 днів.

3.16. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни чи доповнення підписів, підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи залишаються колишні, то додатково завіряти таку картку не потрібно. Вона приймається за дозволяючим надписом головного бухгалтера установи банку чи його заступника після звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, що підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається у справі з оформлення рахунку.

3.17. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразками підписів особи, тимчасово виконуючої обов'язки керівника чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою організацією чи нотаріально.

3.18. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа /протоколу, наказу та ін./, що підтверджує ці повноваження.

3.19. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером, засвідчується відбитком печатки i додаткового засвідчення не потребує.

3.20. Картка із зразками підписів та відбитком печатки подається в установу банку в двох примірниках. Додаткові примірники можуть бути затребувані від власників рахунків, що мають у цій установі банку більше одного рахунку, якщо це потрібно за умови розміщення операційних підрозділів установ банку. При цьому додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером установи банку або його заступником після звірення з основним примірником картки. Такi додаткові примірники карток засвідчення вищестоящою організацією чи нотаріально не потребують.

3.21. У картці із зразками підписів та відбитком печатки вказується номер рахунку.

4.ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКIВ

4.1. У разі переоформлення рахунку у зв'язку з реорганізацією /злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення/ подаються такі ж документи, що i при створенні підприємства. У

разі зміни найменування, що не викликане реорганізацією в установу банку подається заява власника рахунку,нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів, оформлені належним чином.

У разі зміни характеру діяльності власника рахунку подається один з примірників нового статуту /положення/.

Зазначені документи мають бути подані установі банку протягом місяця з дня перейменування чи зміни підпорядкування.

4.2. Керівникам установ банку надається право звільняти власника рахунку від подання документів для переоформлення рахунку i проводити переоформлення власним розпорядженням, якщо зміна підпорядкування чи зміна найменування випливає із чинного законодавства України, рішень Кабінету Міністрів що є загальновідомими.

4.3. У разі переоформлення рахунку на ім'я ліквідаційного комітету подається рішення про ліквідацію юридичної особи з зазначеним у ньому строком дії ліквідаційного комітету i засвідчена картка із зразками підписів i відбитком печатки ліквідаційного комітету, а у разі відсутності такої печатки - з відбитком печатки тієї організації, яка створила ліквідаційний комітет.

4.4. Розрахункові та поточні рахунки закриваються в установах банку:

а/ на підставі заяви власника рахунку; б/ на підставі рішення

органу, на який законодавчими органами покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

в/ на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

г/ на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.

Кожна із сторін має право в будь-який час розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу сторону за один місяць.

Сторона, що одержала пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення арбітражного суду.

Серед підстав, за якими банк вправі розірвати договір може бути відсутність записів на рахунку протягом встановленого договором на відкриття та обслуговування банківського рахунку строку, за винятком бюджетних установ, рахунки яких не закриваються.

Протягом 10 днів з дати розірвання договору банк закриває рахунок. Залишок коштів, що знаходиться на рахунку , в разі розірвання договору перераховується банком на інший рахунок за дорученням клієнта. У разі, якщо протягом 10 днів з дати розірвання договору власник рахунку не відкриє рахунок в іншому банку , банк в односторонньому порядку припиняє приймати до виконання розрахункові документи та чеки власника рахунку.

У випадку ненадання власником рахунку доручення на перерахування коштів на рахунок в іншій установі банку, грошові кошти продовжують залишатися на цьому ж рахунку до одержання розпоряджень власника рахунку.

4.5. У разі закриття рахунку справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку, а власнику рахунку надається довідка про закриття рахунку, на підставі якої відкривається рахунок в іншому банку з додержанням усiх вимог цієї Інструкції.

Установа банку повідомляє податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку про закриття рахунку в 3-денний строк.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку від 20.01.95 р. N 14) 

4.6. Операції з розрахунковими, поточними рахунками в установах банків можуть бути тимчасово припинені рішенням державних податкових інспекцій, судовими,правоохоронними органами та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

____________